โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ / Dhurakij Pundit Communication Arts Journal

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560