โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560