โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560