โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560