โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560