โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560