โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health

ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560