โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
KMITL Science and Technology Journal / KMITL Science and Technology Journal

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560