โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560