โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารรูสมิแล / RUSAMELAE JOURNAL

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560