โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Chulalongkorn Medical Journal / Chulalongkorn Medical Journal

ปีที่ 61 ฉบับที่ 5 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560