โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560