โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Journal of Neurology

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560