โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ / นิเทศศาสตร์ปริทัศน์

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560