โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560