โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
สยามวิชาการ / Siam Academic Review

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560