โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560