โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารราชบัณฑิตยสภา / The Journal of The Royal Society of Thailand

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560