โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560