โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal

ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560