โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Engineering Transactions / Engineering Transactions

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560