โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560