โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal

ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560