โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Kasetsart Journal of Social Sciences / Kasetsart Journal of Social Sciences

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560