โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560