โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Agriculture and Natural Resources / Agriculture and Natural Resources

ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560