โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560