โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560