โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560