โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสิ่งแวดล้อม / Environmental Journal

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560