โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Journal of Health Research / Journal of Health Research

ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560