โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology / Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560