โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal

ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560