โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560