โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ / Political Science and Public Administration Journal

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560