โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560