โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560