โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560