โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
NU. International Journal of Science / NU. International Journal of Science

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560