โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสหศาสตร์ / Journal of Sahasat

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560