โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารเซนต์จอห์น / Saint Johns Journal

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560