โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสารสนเทศศาสตร์ / Journal of Information Science

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560