โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560