โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม / Journal of Language, Religion and Culture

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560