โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ / Business Administration and Economics Review

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560