โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560