โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ / Chulalongkorn Business Review

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560