โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / Journal of Social Work

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560