โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน / Journal of Public and Private Management

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560