โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสังคมศาสตร์ / Journal of Social Sciences

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560